NYAMBO CATEGORIES
 
QUOTES Archive
Picture Archive
Shona Motivational Quotes
Nyambo Pictures
 
   
 
  QUOTES INDEX
 
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
   
 
  SUBSCRIBE Nyambo
 
Email Address
Subscribe
Unsubscribe
 
   
 
  OUR SPONSORS
 
 
   
 
   NYAMBO SHONA QUOTE OF THE DAY
 
Zvose zvaunoita ita nemazvo
Zvose
zvaunoita ita nemazvo
 
   
  NEWEST NYAMBO QUOTES
 
Chokwadi
Batsira
Kugona
Uchagona
Akuruma nzeve ndewako.
Zvose zvaunoita ita nemazvo
Kuona Minana
Running or Kumhanya
 
   
  NEWEST NYAMBO PICTURES
 
Akuruma nzeve ndewako.
CHA WA PIWA TENDA MUDZIMU HAUPE KAIRI
Kana uchida kuti mumwe munhu aite chimwe chinhu, zwinogona kubatsira iwe naiye kana ukamuudza kuchiita, ngenyi achifanira kuchiita, anochiita rini, anochiitira kupi, ne nzira yekunyatsochiita nemwazwo
Zvose zvaunoita ita nemazvo
“Vanhu vano ronga mazano, vanobudirira nekuti vanoziva kwavarikuenda”
Wakafunga zvakaipa uchaona zvakaipa, Wakafunga zvakanaka uchava ne zvakanaka.
Pfungwa dzako, ngadziringire zvaunoda kwete zvausingadi.
Chidamoyo hamba yakada makwati.
Kukura Kurerwa
Kuona Minana
 
   
  TOP RATED NYAMBO QUOTES
 
Kugona 01/29/2014, 06:55:59 AM
Chokwadi 01/29/2014, 07:16:09 AM
Kuona Minana 01/16/2014, 10:11:49 AM
Running or Kumhanya 01/15/2014, 07:09:18 AM
Akuruma nzeve ndewako. 01/21/2014, 06:49:31 AM
Batsira 01/29/2014, 06:59:42 AM
Zvose zvaunoita ita nemazvo 01/20/2014, 06:25:51 AM
Uchagona 01/26/2014, 06:33:56 AM
 
   
 
 
 
  LOGIN HERE
 
Username
Password
Signup Now
Forgot password
 
   
 
  Sponsors
 
 
   
 
Powered By Jokes Script